สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเล