การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ตัดยอดวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1