ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับเลื่อน เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับเลื่อน เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ด้วย จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดังนี้

1.ประกาศรับสมัครเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)  ในสังกัดหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  จำนวน 20 ตำแหน่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2.ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ในสังกัดหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 9 ตำแหน่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3.ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ในสังกัดหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการได้ทราบโดยทั่วกัน หากข้าราชการ รายใด ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ให้ยื่นใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาส่งถึงจังหวัดลำปาง และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตาม Link ดาวโหลดนี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับย้าย รับเลื่อน เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล