ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ/ระดับชำนาญงาน-อาวุโส หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ/ระดับชำนาญงาน-อาวุโส หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

1.รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับชำนาญงาน-ระดับชำนาญการ

2.รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับอาวุโส

3.รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระดับชำนาญการพิเศษ