เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ฯ ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิรูปเขตสุขภาพที่ 1 และจังหวัดลำปาง