ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตามเอกสารที่ Link นี้

ประกาศผลการคัดเลือก ผอ รพสต (จพ.สธ.ชำนาญงานและชำนาญการ) ประกาศผลการคัดเลือก ผอ รพสต (จพ.สธ.อาวุโส) ประกาศผลการคัดเลือก ผอ รพสต(นวก.สธ.ชำนาญการพิเศษ)