ประชุม เชิงปฏิบัติการประเมินผล จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการสาธารณสุข จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566 ระดับอำเภอและระดับจังหวัด