การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2565 ตัดรอบวันที่ 9 กันยายน 2565