รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประจำเดือน กันยายน2565 ตัดรอบวันที่ 9 กันยายน 2565