ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖