ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 วงเงิน 552,000 บาท