นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมต้อนรับทีมวิจัย จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงาน โดยใช้แนวคิด Value-based healthcare เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top