สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดำเนินงานโครงการยกระดับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนบ้านขอใต้ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top