นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สอบทานระบบบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการบริหารจัดการการเงินการคลัง ของหน่วยบริการ เขตบริการสุขภาพที่ 1 (ล้านนา 2) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top