ข่าวประกาศ

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(พนักงานราชการ)

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานพัสดุ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ   เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้