หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

อุไร พงษ์นิกร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
054 227526-8
ชุมพล กาไวย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
054 227526-8
จันทนา ลี้สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
054 227526-8
อรนุช ดวงเบี้ย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
054 227526-8
วรรณา ดำเนินสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
054 227526-8
ประยุทธ ศรีกระจ่าง
หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
054 227526-8
จันทร์ชนก กิตติจันทโรภาส
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
054 227526-8
ธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
054 227526-8
กรกช วิจิตรจรัสแสง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
054 227526-8
ศรัญญา อินต๊ะเชื้อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
054 227526-8
ลลนา ถาคำฟู
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
054 227526-8
รุจิรา ธรรมใจกูล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
054 227526-8
วรวีร์ ปวงคำ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
054 227526-8