ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
สมพร กิจสุวรรณรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ชาญยุทธ์ คำวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นงคราญ คชรักษา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เสริม บัวทอง
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
อุไร พงษ์นิกร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชุมพล กาไวย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
จันทนา ลี้สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
อรนุช ดวงเบี้ย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วรรณา ดำเนินสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
ประยุทธ ศรีกระจ่าง
หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
จันทร์ชนก กิตติจันทโรภาส
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
กรกช วิจิตรจรัสแสง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ศรัญญา อินต๊ะเชื้อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ลลนา ถาคำฟู
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
รุจิรา ธรรมใจกูล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
วรวีร์ ปวงคำ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข