ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
054 227526-8

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

นพ.นพรัตน์ วัชรขจรกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน
054 227526-8
สมพร กิจสุวรรณรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
054 227526-8
นงคราญ คชรักษา
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริหารทางวิชาการ)
054 227526-8
ชาญยุทธ์ คำวรรณ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
054 227526-8

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เสริม บัวทอง
หัวหน้ากลุ่มกฏหมาย
054 227526-8
อุไร พงษ์นิกร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
054 227526-8
ชุมพล กาไวย์
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
054 227526-8
จันทนา ลี้สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
054 227526-8
อรนุช ดวงเบี้ย
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
054 227526-8
วรรณา ดำเนินสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ
054 227526-8
ประยุทธ ศรีกระจ่าง
หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
054 227526-8
จันทร์ชนก กิตติจันทโรภาส
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
054 227526-8
ธนียา เหลี่ยมพงศาพุทธิ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
054 227526-8
กรกช วิจิตรจรัสแสง
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
054 227526-8
ศรัญญา อินต๊ะเชื้อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
054 227526-8
ลลนา ถาคำฟู
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
054 227526-8
รุจิรา ธรรมใจกูล
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
054 227526-8
วรวีร์ ปวงคำ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
054 227526-8