วิสัยทัศน์ ค่านิยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์ ค่านิยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”

พันธกิจ(MISSION)

จัดบริการและอภิบาลระบบสุขภาพแบบองค์รวม

พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

พัฒนาองค์กรทุกระดับให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ

MOPH Core Value ค่านิยม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย

M : Mastery
เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered
ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility
อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

Scroll to top