นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

Previous
Next
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Health Office
ITA
e-Office
HDC ลำปาง
จัดซื้อจัดจ้าง
รับสมัครงาน
facebook
สื่อสารความรู้
ตารางห้องประชุม
ข้อมูล CMI จังหวัด
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) ในสังกัดสำนังานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ประชุม กวป. ปี 2565
โปรแกรมระบบกำกับแผนงานฯ ปี 2566
การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี65
e-Slip
รายงานกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ชุดข้อมูล HDC ลำปาง
ประชากรกลางปี 1 กรกฎาคม
สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ. ปี 2565
โปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
เลขที่ 3  ถนนป่าขาม  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52000
โทร. 054 227526-8  โทรสาร 054 323534