แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564