เอกสารแบบคำขอรับเงินเพิ่มพิเศษ สัญญาการรับเงินเพิ่มและยกเลิกขอรับเงินเพิ่ม สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

Scroll to top