การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2564

1.ตัวชี้วัด

        1.1 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

       1.2 PA ผู้บริหาร

       1.3 OKR เขตสุขภาพที่ 1

2.การตรวจราชการและนิเทศงาน

       2.1 สรุปตรวจราชการจังหวัดลำปาง

             -รอบที่ 1

            -รอบที่ 2

      2.2 สรุปตรวจราชการ เขตสุขภาพที่1

           1.)รอบที่1

          2.)รอบที่2

          3.)แนวทางการตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1

     2.3 สรุปตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

          -รอบที่ 1

         -รอบที่ 2

3.ผลงานตามนโยบายสำคัญ

       3.1 รอบ 6 เดือนแรก

       3.2 รอบ 1 ปี

4.การปฎิรูปเขตสุขภาพที่ 1