สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ. จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564