สถานที่ติดต่อ

เลขที่3 ถนนป่าขาม ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โทร 054 227526-8 โทรสาร 054 323534

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun-lpho@moph.go.th

แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง