1. ยุทธศาสตร์ปี 2565

          1.1 นโยบายมุ่งเน้นกระทรวง ปี 2565

          1.2 KPI กระทรวง ปี 2565

          1.3 แนวทางการตรวจราชการ กระทรวงปี 2565

          1.4 การปฏิรูปเขตสุขภาพ 5 Big Rock

  1.5 ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ปี 2565-2569

 

2. ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง ปี 2565

– สถานะสุขภาพ

– ผลการดำเนินงาน 5 Big Rock

– ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

– ข้อมูล……………