MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม 2565

1.2 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤศจิกายน 2565

1.3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ธันวาคม 2565 (ตัดยอดวันที่ 15 )

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565

2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565

2.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565

2.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (ตัดยอดวันที่ 15)

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือน ตุลาคม 2565

3.2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือน พฤศจิกายน 2565

3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือน ธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานวาง Link จำนวน 3 Link (Linkละ 1 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มกราคม 2566

1.2 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กุมภาพันธ์ 2566

1.3 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2566 (ตัดยอดวันที่ 15 )

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566-เดือนมีนาคม 2566

2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566

2.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566

2.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (ตัดยอดวันที่ 15)

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือน มกราคม 2566

3.2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือน มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวางLink จำนวน 3 Link (Link ละ 1 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 แบบรายงาน สขร.1 เดือน เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566

2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566-เดือนกันยายน 2566
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ไตรมาสที่ 4 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1)ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566-เดือนกันยายน 2566
3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

Scroll to top