MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงานภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
  4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
  5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส

บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ตุลาคม – ธันวาคม 2565

บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้ดจัดจ้าง มกราคม – มีนาคม 2566

บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้ดจัดจ้าง เมษายน – พฤษภาคม 2566

บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้ดจัดจ้าง มิถุนายน – กันยายน 2566

2.2 งบดำเนินงานทุกไตรมาส

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม – ธันวาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม – มีนาคม 25656

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน – พฤษภาคม 2566

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม – กันยายน 2566

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565

2.3.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2566

2.3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือน  เมษายน – พฤษภาคม 2566

2.3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ เดือน  มิถุนายน – กันยายน 2566

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

  1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
Scroll to top