ข่าวประกาศ

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ข้อ1. บันทึกข้อความขออนุมัติแผ […]

ข่าวประกาศ

EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ข้อ1. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไ […]

ข่าวประกาศ

EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้ […]

ข่าวประกาศ

EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนิ […]

ข่าวประกาศ

EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโค […]

ข่าวประกาศ

EB5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ […]

ข่าวประกาศ

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บร […]

ข่าวประกาศ

EB3.หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช […]

ข่าวประกาศ

EB2.หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนที่ 1 ข้อ1. เรื่อง การกำหน […]

ข่าวประกาศ

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และทีมงาน ออกเยี่ยมติดตามการบริหารจัดการแผนงบบริการทางการแพทย์

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน […]