ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สำนัก […]