ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 232

วานนี้ 223

สัปดาห์นี้ 695

เดือนนี้ 1323

ทั้งหมด 68255

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สำนักวัณโรค ร่วมกับ สคร 10 เชียงใหม่ และ สสจ.ลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ RRTTR:STAR-NFM ในวันที่ 1 กันยายน 2558 เพื่อป้องกันการะบาดของเอชไอวรและวัณโรค การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน การพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยวัณโรค ด้วย Gene Xpert...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ดำเนินการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยใช้เครื่องสมาร์ทโฟน ซึ่งเก็บข้อมูลในกลุ่มเรียน ม.5 ชาย-หญิง นักศึกษา ปวช.ปีที่ 2 ชาย-หญิง กลุ่มละ 350 คน รวม 4 กลุ่ม 1400 คน ต้องขอบคุณน้องแนน และน้องแอ้ว ที่วางแผนและ...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางสำนับสนุนวิทยากรการอบรม อสม จังหวัดลำปาง เรื่องการป้องักนโรคติดต่อ AECในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.จำนวน250คนในการป้องกันโรคติดต่อไร้พรมแดนรับมือภัยเงียบเปิดประชาคมอาเซียนจังหวัดลำปาง เจ้าภาพและเปิดงานโดยรองนายกอบจ.ลำปาง คุณเกรียงศักดิ์ สุทธิภักติ งานนี้มีทั้งให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ การฝึกทักษะปฏิบัติการ5ฐาน และกิจกรรมออกกำลังกายสลายไขมัน เหนื่อยและสนุกสนาน ทั้งวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(OTOP) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมวางแผนบูรณาการแผนเอดส์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมวางแผนบูรณาการแผนเอดส์

30.09.2558 | ควบคุมโรค | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 31
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดกิจกรรมวางแผนบูรณาการแผนเอดส์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานการศึกษา เครือข่ายผู้ติดเชื้อ ภาคประชาสังคม เรือนจำ อปท. อบจ. และอื่นๆ ในวันที่ 18 กันยายน 2558...

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ