ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 23

วานนี้ 127

สัปดาห์นี้ 547

เดือนนี้ 2630

ทั้งหมด 26852

การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล ประจำปี2558

การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล ประจำปี2558

27.01.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จิราภรณ์ เบ็ญอาซัน
ฮิต: 72
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงาน กพ.จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการในสังกัด เพื่อรับทุนรัฐบาลศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกในประเทศ 79 ทุน และระดับปริญญาโท-เอก หรือเอก ณ ต่างประเทศ 15 ทุน ดูรายละเอียดได้ที่ www.pi.ac.th...
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครแพทย์เข้าฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขณะปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2558 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มค.-28 กพ.58 สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.cpird.in.th สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ระบบรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวขณะปฏิบัติงาน(Track3)...
ตามที่มีข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ลาศึกษาต่อ เพื่อให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์ลาศึกษาต่อและผู้ที่ดูแลข้าราชการลาศึกษาต่อในสังกัดทุกหน่วยงาน โปรดศึกษารายละเอียดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินต่อไป...
ประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง

ประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง

23.01.2558 | พัฒนายุทธ์ศาสตร์สาธารณสุข | กรกฎ พิทักษ์วินัย
ฮิต: 63
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้จัด ประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง ณ วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุข...
ประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง

ประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง

23.01.2558 | พัฒนายุทธ์ศาสตร์สาธารณสุข | กรกฎ พิทักษ์วินัย
ฮิต: 61
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้จัด ประชุมองประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง ณ วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุข...

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ คนลำปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ภายในปี 2559 ”

พันธกิจ

1).จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3).บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ค่านิยมร่วม

 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ประชาชนลำปางป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3. หน่วยงานมีระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
         
       
   

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   
       
 

นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา

   นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

 
         
         
         
         

 


ดู สสจ.ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลำปาง

 
1. นายบุญยิ่ง คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   - 2490
2. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์   อนามัยจังหวัด 2490 - 2517
3. นายสนิท  โชติเวช    นายแพทย์ใหญ่ 2517 - 2518
4. นายทวี  เกษมสวัสดิ์  นายแพทย์ใหญ่ 2518 - 2521
5. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 - พ.ค.2523
6. นายบุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 - ธ.ค.2527
7. นายจำรูญ มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 - มี.ค.2530
8. นายมงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 - พ.ค.2532
9. นายนพดล สมบูรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 - พ.ย.2536
10. นายสมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พ.ย.2536 - ก.ย.2537
11. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2537 - ต.ค.2542
12. นายชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 - ม.ค.2545
13. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 - ม.ค.2550
14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 -  

 

                                                         

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ