ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 40

วานนี้ 64

สัปดาห์นี้ 916

เดือนนี้ 3030

ทั้งหมด 20743

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

18.11.2557 | บุคลากรสาธารณสุข | จิราภรณ์ เบ็ญอาซัน
ฮิต: 170
สสจ.ลำปาง ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดแนบท้ายนี้...
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยฯ 3 แห่ง

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยฯ 3 แห่ง

17.11.2557 | งานพัสดุ | ศุภรดา มีชั้น
ฮิต: 83
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยฯ 3 แห่ง...
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยฯ จำนวน 3 แห่ง...
การจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปี 2558

การจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปี 2558

17.11.2557 | พัฒนายุทธ์ศาสตร์สาธารณสุข | Super User
ฮิต: 114
การจัดทำแผนปฏิบัติการสาธารณสุขระดับอำเภอ ปี 2558 สามารถ Download แผนปฏิบัติการสาธารณสุขปี งบประมาณ 2558 รายอำเภอ และรายชื่อผู้รับผิดชอบรายอำเภอ ได้ตาม LinK ด้านล่างนี้ คลิกที่นี่เพื่อDowloadแผนอำเภอ...
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางร่วมประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE

14.11.2557 | ส่งเสริมสุขภาพฯ | จีราพร จักรเครือ
ฮิต: 63
สสจ.ลำปางร่วมประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE เพื่อเตรียมรับเสด็จองค์ประธานโครงการฯที่ โรงเรียนเถินวิทยา วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเถินวิทยา...

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ คนลำปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ภายในปี 2559 ”

พันธกิจ

1).จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3).บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ค่านิยมร่วม

 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ประชาชนลำปางป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3. หน่วยงานมีระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
         
       
   

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   
       
 

นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา

   นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

 
         
         
         
         

 


ดู สสจ.ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลำปาง

 
1. นายบุญยิ่ง คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   - 2490
2. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์   อนามัยจังหวัด 2490 - 2517
3. นายสนิท  โชติเวช    นายแพทย์ใหญ่ 2517 - 2518
4. นายทวี  เกษมสวัสดิ์  นายแพทย์ใหญ่ 2518 - 2521
5. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 - พ.ค.2523
6. นายบุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 - ธ.ค.2527
7. นายจำรูญ มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 - มี.ค.2530
8. นายมงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 - พ.ค.2532
9. นายนพดล สมบูรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 - พ.ย.2536
10. นายสมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พ.ย.2536 - ก.ย.2537
11. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2537 - ต.ค.2542
12. นายชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 - ม.ค.2545
13. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 - ม.ค.2550
14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 -  

 

                                                         

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ