ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 27

วานนี้ 169

สัปดาห์นี้ 196

เดือนนี้ 27

ทั้งหมด 78117

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้เลือดออกจังหวัดลำปาง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมี นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน...
 อบรมแกนนำ Safe Sex วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง

อบรมแกนนำ Safe Sex วิทยลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง

27.11.2558 | ควบคุมโรคติดต่อ | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 19
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีลำปาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และแกนนำ Safe Sex ปี 3 ร่วมกันจัดการอบรม แกนนำ Safe Sex . ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี...
อย. ยืนยันไมเคยอนญุ าตนําเขาหรือจําหนายเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Resonance Magnetic Analyzer

อย. ยืนยันไมเคยอนญุ าตนําเขาหรือจําหนายเครื่องตรวจสุขภาพ Quantum Resonance Magnetic Analyzer

27.11.2558 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 14
TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง

26.11.2558 | สุขภาพจิต&ยาเสพติด | กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ฮิต: 85
TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง...
รายการบัญชียาจากสมุนไพรที่มีในหน่วยบริการโรงพยาบาลและรพ.สต. จังหวัดลำปาง ยาเดี่ยว ระบบ รายการสมุนไพร รูปแบบ ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ ยาในบัญชี/ยานอกบัญชี รหัสยา 24 หลัก ทางเดินอาหาร ขมิ้นชัน แคปซูล บรรเทาอาการแน่นจุกเสียด...

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ คนลำปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ภายในปี 2559 ”

พันธกิจ

1).จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3).บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ค่านิยมร่วม

 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ประชาชนลำปางป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3. หน่วยงานมีระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
         
       
   

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   
       
 

นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
 

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

   
         
         
         
         

 


ดู สสจ.ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลำปาง

 
1. นายบุญยิ่ง คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   - 2490
2. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์   อนามัยจังหวัด 2490 - 2517
3. นายสนิท  โชติเวช    นายแพทย์ใหญ่ 2517 - 2518
4. นายทวี  เกษมสวัสดิ์  นายแพทย์ใหญ่ 2518 - 2521
5. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 - พ.ค.2523
6. นายบุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 - ธ.ค.2527
7. นายจำรูญ มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 - มี.ค.2530
8. นายมงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 - พ.ค.2532
9. นายนพดล สมบูรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 - พ.ย.2536
10. นายสมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พ.ย.2536 - ก.ย.2537
11. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2537 - ต.ค.2542
12. นายชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 - ม.ค.2545
13. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 - ม.ค.2550
14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 -  

 

                                                         

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ