ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 1

วานนี้ 160

สัปดาห์นี้ 783

เดือนนี้ 480

ทั้งหมด 43849

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ประกาศผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายยาจากสมุนไพรร่วมกัน

ประกาศผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายยาจากสมุนไพรร่วมกัน

01.07.2558 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 27
สสจ.ลำปางประกาศผลการคัดเลือกแหล่งจำหน่ายยาจากสมุนไพรร่วมกัน จังหวัดลำปาง ประจำปี 2558 (สืบราคาร่วมกัน) สำหรับวิธีซื้อตกลงราคา กำหนดยืนราคา 1 ก.ค.58 - 31 มี.ค.59 รายละเอียดผลการคัดเลือกตามไฟล์ที่แนบค่ะ นอกจากนี้ได้ติดประกาศผล (แฟ้มเอกสาร) ไว้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ลำปาง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รวมถึงจะส่งจดหมายแจ้งผลการคัดเลือกทางไปรษณีย์ถึงบริษัท ภายใน 15 ก.ค. 58 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่...
ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ จังหวัดลำปาง

ประกาศประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 รายการ จังหวัดลำปาง

19.06.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 222
จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบสัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการ โรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดลำปาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 100 บาทได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่...
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

19.06.2558 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 100
จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบสัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เพื่อใช้ในราชการ โรงพยาบาลลำปางและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดลำปาง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 100 บาทได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่...

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ คนลำปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ภายในปี 2559 ”

พันธกิจ

1).จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3).บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ค่านิยมร่วม

 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ประชาชนลำปางป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3. หน่วยงานมีระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
         
       
   

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   
       
 

นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
 

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

   
         
         
         
         

 


ดู สสจ.ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลำปาง

 
1. นายบุญยิ่ง คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   - 2490
2. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์   อนามัยจังหวัด 2490 - 2517
3. นายสนิท  โชติเวช    นายแพทย์ใหญ่ 2517 - 2518
4. นายทวี  เกษมสวัสดิ์  นายแพทย์ใหญ่ 2518 - 2521
5. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 - พ.ค.2523
6. นายบุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 - ธ.ค.2527
7. นายจำรูญ มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 - มี.ค.2530
8. นายมงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 - พ.ค.2532
9. นายนพดล สมบูรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 - พ.ย.2536
10. นายสมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พ.ย.2536 - ก.ย.2537
11. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2537 - ต.ค.2542
12. นายชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 - ม.ค.2545
13. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 - ม.ค.2550
14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 -  

 

                                                         

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ