ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 34

วานนี้ 114

สัปดาห์นี้ 413

เดือนนี้ 3460

ทั้งหมด 21173

ข่าวฝากจาก อย._เตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา รักษาโรคไม่ได้

ข่าวฝากจาก อย._เตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา รักษาโรคไม่ได้

24.11.2557 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 23
อย.เตือนผู้บริโภค อย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ย้ำ!ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยารักษาโรค ไม่ได้ช่วยเสริมพลังทางเพศ อย.ไม่เคยอนุญาตโฆษณา "อกฟู รูฟิต" ขอให้ผู้บริโภคพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ นอกจากเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้ว อาจได้รับผลข้างเคียงอย่างคาดไม่ถึง การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และหลากหลายก็เพียงพอไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่หากจำเป็นต้องใช้ก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากต้องตรวจสอบข้อมูลโฆษณาให้แน่ชัดแล้ว ผู้บริโภคต้องตรวจสอบข้อความบนฉลาก ซึ่งต้องแสดงข้อความภาษาไทย ได้แก่ ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร...
สสจ.ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดลำปาง โดยมีนายฤทธิ์พงศ์ เตชะพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง...
การเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในศูนย์อาหาร การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ ๑๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง ได้ออกตรวจร้านจำหน่ายอาหาร ในการแข่งขันกีฬา ไทคัพ...
สสจ.ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง...
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

18.11.2557 | บุคลากรสาธารณสุข | จิราภรณ์ เบ็ญอาซัน
ฮิต: 256
สสจ.ลำปาง ขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรมปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดแนบท้ายนี้...

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ คนลำปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ภายในปี 2559 ”

พันธกิจ

1).จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3).บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ค่านิยมร่วม

 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ประชาชนลำปางป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3. หน่วยงานมีระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
         
       
   

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   
       
 

นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา

   นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

 
         
         
         
         

 


ดู สสจ.ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลำปาง

 
1. นายบุญยิ่ง คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   - 2490
2. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์   อนามัยจังหวัด 2490 - 2517
3. นายสนิท  โชติเวช    นายแพทย์ใหญ่ 2517 - 2518
4. นายทวี  เกษมสวัสดิ์  นายแพทย์ใหญ่ 2518 - 2521
5. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 - พ.ค.2523
6. นายบุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 - ธ.ค.2527
7. นายจำรูญ มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 - มี.ค.2530
8. นายมงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 - พ.ค.2532
9. นายนพดล สมบูรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 - พ.ย.2536
10. นายสมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พ.ย.2536 - ก.ย.2537
11. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2537 - ต.ค.2542
12. นายชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 - ม.ค.2545
13. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 - ม.ค.2550
14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 -  

 

                                                         

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ