ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 2

วานนี้ 151

สัปดาห์นี้ 450

เดือนนี้ 4107

ทั้งหมด 47476

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดการ ซ้อมแผน กรณี โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS- CoV) จังหวัดลำปาง ปี ๒๕๕๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน และจัดการซ้อมแผนด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS- CoV) จังหวัดลำปาง ปี ๒๕๕๘...
สสจ.ลำปางร่วมทอดผ้าป่าพระราชทานจัดหาตู้ยาให้วัดในจังหวัดลำปาง

สสจ.ลำปางร่วมทอดผ้าป่าพระราชทานจัดหาตู้ยาให้วัดในจังหวัดลำปาง

23.07.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จีราพร จักรเครือ
ฮิต: 29
สสจ.ลำปางร่วมทอดผ้าป่าพระราชทานจัดหาตู้ยาให้วัดในจังหวัดลำปาง ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง...
ขอความร่วมมือประกาศขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ(ครั้งที่2)...
รางวัลประกวดทำสื่อ การอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม

รางวัลประกวดทำสื่อ การอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม

22.07.2558 | คุ้มครองผู้บริโภคฯ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 70
รายชื่อนักเรียน อย.น้อยที่ได้รับรางวัล การประกวดทำสื่อให้ความรู้เรื่อง “การอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม(ฉลาก GDA) 1. รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนแม่ทะวิทยา ...
ลำปางได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ชนะเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘

ลำปางได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ชนะเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘

21.07.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จีราพร จักรเครือ
ฮิต: 53
จังหวัดลำปางได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ชนะเลิศระดับประเทศ ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่อิมแพคเมืองทองธานี และได้รับรางวัลผู้ปฎิบัติงาน TO BE NUMBER ONE...

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ คนลำปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ภายในปี 2559 ”

พันธกิจ

1).จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3).บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ค่านิยมร่วม

 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ประชาชนลำปางป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3. หน่วยงานมีระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
         
       
   

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   
       
 

นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
 

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

   
         
         
         
         

 


ดู สสจ.ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลำปาง

 
1. นายบุญยิ่ง คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   - 2490
2. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์   อนามัยจังหวัด 2490 - 2517
3. นายสนิท  โชติเวช    นายแพทย์ใหญ่ 2517 - 2518
4. นายทวี  เกษมสวัสดิ์  นายแพทย์ใหญ่ 2518 - 2521
5. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 - พ.ค.2523
6. นายบุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 - ธ.ค.2527
7. นายจำรูญ มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 - มี.ค.2530
8. นายมงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 - พ.ค.2532
9. นายนพดล สมบูรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 - พ.ย.2536
10. นายสมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พ.ย.2536 - ก.ย.2537
11. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2537 - ต.ค.2542
12. นายชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 - ม.ค.2545
13. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 - ม.ค.2550
14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 -  

 

                                                         

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ