ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 2

วานนี้ 117

สัปดาห์นี้ 294

เดือนนี้ 2377

ทั้งหมด 26599

ตามที่มีข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีความประสงค์ลาศึกษาต่อ เพื่อให้มีการดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบและถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์ลาศึกษาต่อและผู้ที่ดูแลข้าราชการลาศึกษาต่อในสังกัดทุกหน่วยงาน โปรดศึกษารายละเอียดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินต่อไป...
ประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง

ประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง

23.01.2558 | พัฒนายุทธ์ศาสตร์สาธารณสุข | กรกฎ พิทักษ์วินัย
ฮิต: 51
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้จัด ประชุมองประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง ณ วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุข...
ประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง

ประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง

23.01.2558 | พัฒนายุทธ์ศาสตร์สาธารณสุข | กรกฎ พิทักษ์วินัย
ฮิต: 53
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้จัด ประชุมองประชุมทีมยุทธศาสตร์จังหวัดและอำเภอจังหวัดลำปาง ณ วันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงานสาธารณสุข...
ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือกบรรจุข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

21.01.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | จิราภรณ์ เบ็ญอาซัน
ฮิต: 298
จังหวัดลำปางขอประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 14 ตำแหน่ง ดังมีรายละเอียดแนบท้ายนี้...
ข่าวฝากจาก อย._มาตรการเข้มงวดตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้า

ข่าวฝากจาก อย._มาตรการเข้มงวดตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้า

20.01.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 52
อย. เผย 3 มาตรการเข้มงวด ตรวจสอบแอปเปิ้ลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกา หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาด และเรียกคืนจากท้องตลาด รวมทั้งติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยควรล้างและปอกเปลือกของผลไม้ แยกภาชนะที่ใช้กับของดิบและสุก หมั่นทำความสะอาดภายในตู้เย็น และล้างมือทุกครั้งเมื่อสัมผัสกับอาหารสดทุกชนิดจะช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อโรคได้...

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ คนลำปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ภายในปี 2559 ”

พันธกิจ

1).จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3).บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ค่านิยมร่วม

 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ประชาชนลำปางป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3. หน่วยงานมีระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
         
       
   

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   
       
 

นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา

   นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

 
         
         
         
         

 


ดู สสจ.ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลำปาง

 
1. นายบุญยิ่ง คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   - 2490
2. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์   อนามัยจังหวัด 2490 - 2517
3. นายสนิท  โชติเวช    นายแพทย์ใหญ่ 2517 - 2518
4. นายทวี  เกษมสวัสดิ์  นายแพทย์ใหญ่ 2518 - 2521
5. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 - พ.ค.2523
6. นายบุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 - ธ.ค.2527
7. นายจำรูญ มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 - มี.ค.2530
8. นายมงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 - พ.ค.2532
9. นายนพดล สมบูรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 - พ.ย.2536
10. นายสมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พ.ย.2536 - ก.ย.2537
11. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2537 - ต.ค.2542
12. นายชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 - ม.ค.2545
13. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 - ม.ค.2550
14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 -  

 

                                                         

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ