ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 186

วานนี้ 196

สัปดาห์นี้ 800

เดือนนี้ 4910

ทั้งหมด 77535

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา 5 รายการจังหวัดลำปาง

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา 5 รายการจังหวัดลำปาง

24.11.2558 | พัฒนาทรัพยากรบุคคล | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
ฮิต: 26
เผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ถึง 1 ธันวาคม 2558...
 อบรมข้อมูลบริการที่บูรณาการ การป้องกันและการรักษา (RIHIS)

อบรมข้อมูลบริการที่บูรณาการ การป้องกันและการรักษา (RIHIS)

24.11.2558 | ควบคุมโรคติดต่อ | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 14
กลุ่มงานควบคุมโราคติดต่อ สสจ.ลำปาง จัดอบรมระบบข้อมูลการบูรณาการ การป้องกันและการดูแลรักษา (RIHIS) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยคุณทัศนีย์ ศรีจันทร์ ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข จ.ลำปาง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม...
แนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อกวดล้างโปลิโอ

แนวทางการปรับเปลี่ยนการใช้วัคซีนเพื่อกวดล้างโปลิโอ

24.11.2558 | ควบคุมโรคติดต่อ | กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.ลำปาง
ฮิต: 32
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้การกวาดล้างโปลิโอเป็นนโยบายเร่งด่วนและสำคัญตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวดล้างโปลิโอระดับโลก พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ โดยในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จะเริ่มให้วัคซีน IPV จำนวน ๑ เข็ม ในเด็ก อายุ ๔ เดือน เสริมจากการใช้วัคซีน...
ไฟล์นำเสนอ การประชุมเชิงปฏิบัติการรับมอบนโยบายสาธารณสุขฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมบุษน้ำทอง...
การจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบฯ 2559

การจัดทำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบฯ 2559

23.11.2558 | พัฒนายุทธ์ศาสตร์สาธารณสุข | กรกฎ พิทักษ์วินัย
ฮิต: 60
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการจัดทำแผนค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ2559 ระดับหน่วยบริการ (90%) ตามแนวทางที่กำหนดและแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ทั้งในรูปแบบเอกสาร และส่งไฟล์อิเล็กทรอนิค (Excel file) ที่ไปรษณ๊ย์ อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : kongkang561@hotmail.com ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558...

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ คนลำปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ภายในปี 2559 ”

พันธกิจ

1).จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3).บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ค่านิยมร่วม

 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ประชาชนลำปางป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3. หน่วยงานมีระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
         
       
   

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   
       
 

นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
 

นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

   
         
         
         
         

 


ดู สสจ.ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลำปาง

 
1. นายบุญยิ่ง คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   - 2490
2. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์   อนามัยจังหวัด 2490 - 2517
3. นายสนิท  โชติเวช    นายแพทย์ใหญ่ 2517 - 2518
4. นายทวี  เกษมสวัสดิ์  นายแพทย์ใหญ่ 2518 - 2521
5. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 - พ.ค.2523
6. นายบุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 - ธ.ค.2527
7. นายจำรูญ มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 - มี.ค.2530
8. นายมงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 - พ.ค.2532
9. นายนพดล สมบูรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 - พ.ย.2536
10. นายสมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พ.ย.2536 - ก.ย.2537
11. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2537 - ต.ค.2542
12. นายชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 - ม.ค.2545
13. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 - ม.ค.2550
14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 -  

 

                                                         

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ