ทรัพยากรสาธารณสุข

ผู้เยี่ยมชมตั้งแต่15กค57

วันนี้ 0

วานนี้ 32

สัปดาห์นี้ 0

เดือนนี้ 2713

ทั้งหมด 32373

แจ้ห่ม จัดสัมมนาเครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับอำเภอ

แจ้ห่ม จัดสัมมนาเครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วัน ระดับอำเภอ

19.03.2558 | ส่งเสริมสุขภาพฯ | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฮิต: 29
อำเภอแจ้ห่ม จัดสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ/ตำบล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมปางชมภู โรงพยาบาลแจ้ห่ม โดยมี ทีม...
จังหวัดลำปาง เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายดำเนินการ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2558

จังหวัดลำปาง เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายดำเนินการ โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2558

19.03.2558 | ส่งเสริมสุขภาพฯ | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฮิต: 36
จังหวัดลำปาง เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายศิริชัย ภัทรนุธาพร...
สบปราบ จัดสัมมนาเครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วัน

สบปราบ จัดสัมมนาเครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วัน

19.03.2558 | บุคลากรสาธารณสุข | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฮิต: 32
อำเภอสบปราบ จัดสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ/ตำบล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE...
แม่เมาะ จัดสัมมนาเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน

แม่เมาะ จัดสัมมนาเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วัน

19.03.2558 | ส่งเสริมสุขภาพฯ | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฮิต: 27
อำเภอแม่เมาะ จัดสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ/ตำบล เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ โดยมี ปลัดอาวุโส อำเภอแม่เมาะ รักษาราชการแทนนายอำเภอ...
วังเหนือ จัดสัมมนาเครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วันระดับอำเภอ

วังเหนือ จัดสัมมนาเครือข่าย ทูบีนัมเบอร์วันระดับอำเภอ

19.03.2558 | ส่งเสริมสุขภาพฯ | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ฮิต: 41
อำเภอวังเหนือ จัดสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ/ตำบล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลวังเหนือ โดยมี นายแพทย์ดวิษ จิระวิจิตรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังเหนือ...

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ คนลำปางมีสุขภาพดี ภายใต้ระบบบริการที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ทุกภาคส่วน ภายในปี 2559 ”

พันธกิจ

1).จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3).บริหารจัดการด้านสุขภาพแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์


ค่านิยมร่วม

 

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


1. ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
2. ประชาชนลำปางป่วย/ตายด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญลดลง
3. หน่วยงานมีระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
         
       
   

นายศิริชัย ภัทรนุธาพร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

   
       
 

นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมพัฒนา

   นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน

 
         
         
         
         

 


ดู สสจ.ลำปาง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดลำปาง

 
1. นายบุญยิ่ง คุ้มประพันธ์ อนามัยจังหวัด   - 2490
2. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์   อนามัยจังหวัด 2490 - 2517
3. นายสนิท  โชติเวช    นายแพทย์ใหญ่ 2517 - 2518
4. นายทวี  เกษมสวัสดิ์  นายแพทย์ใหญ่ 2518 - 2521
5. นายยงลาภ ปัญจวรรณ์ นายแพทย์ใหญ่ 2521 - พ.ค.2523
6. นายบุญสม ผลดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2523 - ธ.ค.2527
7. นายจำรูญ มีขนอน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ธ.ค.2527 - มี.ค.2530
8. นายมงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มี.ค.2530 - พ.ค.2532
9. นายนพดล สมบูรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ค.2532 - พ.ย.2536
10. นายสมาน รุ่งศรีทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  พ.ย.2536 - ก.ย.2537
11. นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พ.ย.2537 - ต.ค.2542
12. นายชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ต.ค.2542 - ม.ค.2545
13. นายประดิษฐ์  วินิจจะกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2545 - ม.ค.2550
14. นายศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ม.ค.2550 -  

 

                                                         

หน่วยงานภายนอก

สภาพอากาศ