ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

 

“ เป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ  เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ภายในปี 2564

พันธกิจ

1).จัดบริการและอภิบาลระบบสุขภาพแบบองค์รวม
2).พัฒนาระบบสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
3).พัฒนาองค์กรทุกระดับให้เป็นต้นแบบด้านสุขภาพ


ค่านิยมร่วม

 

L  : Leadership & Mastery
P  : People centered approach
H : Humility
O : Originality

“ เป็นนายตนเอง  เร่งสร้างสิ่งใหม่  ใส่ใจประชาชน  ถ่อมตนอ่อนน้อม “

 

 

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ 1  พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ 2  พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
ยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ(ขยะ สิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุ)