ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในระบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 

เบอร์ภายใน งาน / กลุ่มงาน
054227527-30 สสจ.ลำปาง
เบอร์แฟกซ์
054227524 หน้าห้อง
054323534  งานธุรการ
ชั้นที่ 1
101 งานรักษาความปลอดภัย
103,105 งานธุรการ
136 หัวหน้างานธุรการ
 
104 กลุ่มงานประกันสุขภาพ
105 หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
106 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพบริการ
107 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทระพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพบริการ
 
111 ห้องถ่ายเอก
 
112,113 งานพัสดุ
129 หัวหน้างานพัสดุ
ชั้นที่ 2
201 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
202 นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรมป้องกัน
203 นักวิชาการสาธารณสุข 9 ด้านส่งเสริมพัฒนา
204 เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 8
205,211 หน้าผู้บริหาร
 
206,207 งานการเงินและบัญชี
209 หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 
210 งานการเจ้าหน้าที่และงานนิติกร
112 หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ชั้นที่ 3
301 งานแผนงานโครงการ  กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
302 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
303 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ศูนย์คอมพิวเตอร์)
304 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
306 งานข้อมูล กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชั้นที่ 4
401,402 งานควบคุมโรค (โรคติดต่อทั่วไป)
403 งานควบคุมโรค (เอดส์)
404 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค
 
405 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
406 หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 
407,409 งานส่งเสริมสุขภาพ
410 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
408 หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
  อาคาร 2 ชั้น (อาคารเก่า)
102 งานวิทยุ
116 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
 
  กลุ่มงานคุัมครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข(อาคารเก่า)
114 คลังยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
108,127 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
109 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธาณณสุข
128 ห้องจ่ายยา กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข