ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

หมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดลำปาง

 

หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
ลำดับ    อำเภอ  ชื่อโรงพยาบาล  โทรศัพท์/ที่ทำงาน 1
1 เมืองลำปาง  รพ.ลำปาง                                                                               054-237400 ต่อ 4219
แม่เมาะ   รพ.แม่เมาะ  054-266032
เกาะคา  รพ.เกาะคา  054-281393, 054-281992
เสริมงาม   รพ.เสริมงาม  054-286117-18 
งาว   รพ.งาว  054-261253
แจ้ห่ม  รพ.แจ้ห่ม  054-271010
วังเหนือ  รพ.วังเหนือ  054-279143
เถิน  รพ.เถิน  054-292016-17
แม่พริก  รพ.แม่พริก  054-234514
10  แม่ทะ   รพ.แม่ทะ  054-331549-50
11  สบปราบ   รพ.สบปราบ  054-296085
12  ห้างฉัตร   รพ.ห้างฉัตร  054-269231-32
13  เมืองปาน  รพ.เมืองปาน  054-276345-6
หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดลำปาง
ลำดับ    อำเภอ  ชื่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  โทรศัพท์/ที่ทำงาน 1
1 เมืองลำปาง  สสอ.เมืองลำปาง                                                                   054-223022
แม่เมาะ   สสอ.แม่เมาะ                                                                               054-266103, 054-266206
เกาะคา  สสอ.เกาะคา 054-281392
เสริมงาม   สสอ.เสริมงาม  054-286028
งาว   สสอ.งาว  หมู่4 ตำบลหลวงเหนือ 054-261256
แจ้ห่ม  สสอ.แจ้ห่ม 054-271156
วังเหนือ  สสอ.วังเหนือ 054-279196
เถิน  สสอ.เถิน 054-292124
แม่พริก  สสอ.แม่พริก 054-299012
10  แม่ทะ   สสอ.แม่ทะ 054-331991
11  สบปราบ   สสอ.สบปราบ 054-296101
12  ห้างฉัตร   สสอ.ห้างฉัตร 054-269141
13 เมืองปาน  สสอ.เมืองปาน 054-276003
หมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดลำปาง
ลำดับ   อำเภอ  ชื่อ รพสต./ศสช.  โทรศัพท์/ที่ทำงาน 1
1  เมืองลำปาง  รพสต.บ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ 03 ตำบลพระบาท   054-317710 
2  เมืองลำปาง   รพสต.บ้านฟ่อน หมู่ที่ 02 ตำบลชมพู  054-251082
3  เมืองลำปาง   รพสต.บ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ 04 ตำบลชมพู  054-325083
4  เมืองลำปาง   รพสต.บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 02 ตำบลกล้วยแพะ  054-354902
 เมืองลำปาง   รพสต.บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 03 ตำบลกล้วยแพะ  054-355015
 เมืองลำปาง   รพสต.บ้านกาด หมู่ที่ 07 ตำบลปงแสนทอง  054-367445
 เมืองลำปาง   รพสต.บ้านแม่กืย หมู่ที่ 09 ตำบลปงแสนทอง  054-250155
 เมืองลำปาง  รพสต.บ้านสบมาย หมู่ที่ 09 ตำบลบ้านแลง  054-825148
 เมืองลำปาง  รพสต.บ้านจำค่า หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเสด็จ  054-380279
10   เมืองลำปาง  รพสต.บ้านทรายทอง หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านเสด็จ  054-342409
11  เมืองลำปาง  รพสต.บ้านเสด็จ หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านเสด็จ  054-342444
12   เมืองลำปาง  รพสต.บ้านต้นมื่น หมู่ที่ 14 ตำบลพิชัย  054-335566
13   เมืองลำปาง  รพสต.บ้านท่าโทก หมู่ที่ 04 ตำบลทุ่งฝาย  054-358724
14  เมืองลำปาง  รพสต.บ้านเอื้อม หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านเอื้อม  054-360902
15  เมืองลำปาง  รพสต.บ้านสบเฟือง หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเอื้อม  054-823652
16  เมืองลำปาง  รพสต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านเอื้อม  054-821329
17  เมืองลำปาง  รพสต.บ้านทุ่งม่านเหนือ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านเป้า  054-360732
18  เมืองลำปาง  รพสต.บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านค่า  054-822601
19  เมืองลำปาง  รพสต.บ้านค่าหลวง หมู่ที่ 04 ตำบลบ้านค่า  054-380291
20  เมืองลำปาง  รพสต.บ้านท่าขัว หมู่ที่ 04 ตำบลบ่อแฮ้ว  054-219339
21  เมืองลำปาง  รพสต.บ้านม่วงแงว หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อแฮ้ว  054-350695
22   เมืองลำปาง  รพสต.บ้านต้นธงชัย หมู่ที่ 02 ตำบลต้นธงชัย  054-321265
23   เมืองลำปาง  รพสต.บ้านใหม่จำบอน หมู่ที่ 09 ตำบลต้นธงชัย  054-214126
24   เมืองลำปาง  รพสต.บ้านนิคม เขต 1 หมู่ที่ 07 ตำบลนิคมพัฒนา  054-214120
25   เมืองลำปาง  รพสต.บ้านหัววัง หมู่ที่ 04 ตำบลบุญนาคพัฒนา  054-824525,054-824734
26   เมืองลำปาง  รพสต.บ้านสบไพร หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเป้า  054-360229
27   เมืองลำปาง  รพสต.บ้านนิคม เขต 16 หมู่ที่ 07 ตำบลบุญนาคพัฒนา  054-380195
28  แม่เมาะ  รพสต.บ้านท่าสี หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านดง  054-247961
29   แม่เมาะ  รพสต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ 05 ตำบลนาสัก  054-380193
30   แม่เมาะ  รพสต.บ้านนาแช่ หมู่ที่ 02 ตำบลจางเหนือ  054-380187
31   แม่เมาะ  รพสต.บ้านทาน หมู่ที่ 04 ตำบลจางเหนือ  054-380189
32   แม่เมาะ  รพสต.บ้านสบป้าด หมู่ที่ 01 ตำบลสบป้าด  -
33  เกาะคา  รพสต.บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ 01 ตำบลเกาะคา  054-284000
34  เกาะคา  รพสต.บ้านลำปางหลวง หมู่ที่ 01 ตำบลลำปางหลวง  054-282057
35  เกาะคา  รพสต.บ้านจู๊ด หมู่ที่ 05 ตำบลลำปางหลวง  054-367920
36  เกาะคา  รพสต.บ้านสองแควใต้ หมู่ที่ 02 ตำบลนาแก้ว  054-362954
37  เกาะคา  รพสต.บ้านจอมปิง หมู่ที่ 05 ตำบลนาแก้ว  054-363009
38  เกาะคา  รพสต.บ้านไหล่หิน 307 หมู่ที่ 02 ตำบลไหล่หิน  054-274460
39  เกาะคา  รพสต.บ้านวังพร้าว หมู่ที่ 02 ตำบลวังพร้าว  054-349113
40  เกาะคา  รพสต.บ้านศาลาคงลาน หมู่ที่ 01 ตำบลศาลา  054-281786
41  เกาะคา  รพสต.บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 02 ตำบลศาลา  054-328519
42  เกาะคา  รพสต.บ้านนาแส่ง หมู่ที่ 06 ตำบลนาแส่ง  054-362319
43  เกาะคา  รพสต.บ้านท่าผา หมู่ที่ 04 ตำบลท่าผา  054-284423
44  เกาะคา  รพสต.บ้านดอนธรรม หมู่ที่ 03 ตำบลใหม่พัฒนา  054-830649
45  เกาะคา  รพสต.บ้านหาดปู่ด้าย หมู่ที่ 01 ตำบลนาแส่ง  054-380182
46  เสริมงาม  รพสต.บ้านปงป่าป๋อ หมู่ที่ 03 ตำบลเสริมขวา  054-380615
47  เสริมงาม  รพสต.บ้านแม่เลียง หมู่ที่ 07 ตำบลเสริมขวา  054-239188
48  เสริมงาม  รพสต.บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 01 ตำบลเสริมซ้าย  054-239192
49  เสริมงาม  รพสต.บ้านท่าโป่ง หมู่ที่ 05 ตำบลเสริมซ้าย  054-836198
50  เสริมงาม  รพสต.บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 03 ตำบลเสริมกลาง  054-239181
51  เสริมงาม  รพสต.บ้านนาเอี้ยง หมู่ที่ 07 ตำบลเสริมกลาง  054-835102
52  งาว  รพสต.บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 08 ตำบลหลวงใต้  054-329603
53   งาว  รพสต.บ้านสบพลึง หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านโป่ง  054-831732
54   งาว  รพสต.บ้านสบป๋อน หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านร้อง  054-365004
55   งาว   รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 08 ตำบลบ้านร้อง  054-380144
56   งาว   รพสต.บ้านพร้าว หมู่ที่ 03 ตำบลปงเตา  054-365003
57   งาว   รพสต.บ้านแม่แป้น หมู่ที่ 05 ตำบลนาแก  054-247902
58   งาว   รพสต.บ้านอ้อนเหนือ หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านอ้อน  054-247904
59   งาว  รพสต.บ้านแหงใต้ หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านแหง  054-261553
60   งาว  รพสต.บ้านบ่อห้อ หมู่ที่ 04 ตำบลบ้านแหง  054-832076
61   งาว  รพสต.บ้านหวด หมู่ที่ 02 ตำบลบ้านหวด  054-247905
62  งาว  รพสต.บ้านดอกคำใต้ หมู่ที่ 01 ตำบลแม่ตีบ  054-831069
63  งาว  รพสต.บ้านห้วยหก หมู่ที่ 05 ตำบลบ้านอ้อน  054-380089
64  แจ้ห่ม  รพสต.บ้านม่วง หมู่ที่ 06 ตำบลแจ้ห่ม  054-271561
65   แจ้ห่ม  รพสต.บ้านสา หมู่ที่ 04 ตำบลบ้านสา  054-369990
66  แจ้ห่ม  รพสต.บ้านแม่ตาหลวง หมู่ที่ 02 ตำบลปงดอน  054-834733
67  แจ้ห่ม  รพสต.บ้านเปียงใจ หมู่ที่ 04 ตำบลปงดอน  054-380174
68   แจ้ห่ม  รพสต.บ้านแม่สุก หมู่ที่ 01 ตำบลแม่สุก  054-833152
69   แจ้ห่ม  รพสต.บ้านกิ่ว หมู่ที่ 05 ตำบลแม่สุก  -
70   แจ้ห่ม  รพสต.บ้านนางาม หมู่ที่ 03 ตำบลเมืองมาย  054-380162
71   แจ้ห่ม  รพสต.บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 04 ตำบลเมืองมาย  -
72   แจ้ห่ม  รพสต.บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ที่ 01 ตำบลทุ่งผึ้ง  054-380170
73   แจ้ห่ม  รพสต.บ้านแจ้คอน หมู่ที่ 02 ตำบลทุ่งผึ้ง  054-380168
74  วังเหนือ  รพสต.บ้านทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 04 ตำบลทุ่งฮั้ว  054-248329
75 วังเหนือ  รพสต.บ้านไผ่แม่พริก หมู่ที่ 05 ตำบลวังใต้  054-248331
76  วังเหนือ   รพสต.บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 08 ตำบลร่องเคาะ  054-833653
77  วังเหนือ   รพสต.บ้านร่องเคาะ หมู่ที่ 09 ตำบลร่องเคาะ  054-248326
78  วังเหนือ   รพสต.บ้านแม่ส้าน หมู่ที่ 12 ตำบลร่องเคาะ  054-248327
79  วังเหนือ   รพสต.บ้านตึงใต้ หมู่ที่ 01 ตำบลวังทอง  054-380149
80  วังเหนือ   รพสต.บ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 03 ตำบลวังทอง  054-380152
81  วังเหนือ   รพสต.บ้านฮ่าง หมู่ที่ 02 ตำบลวังแก้ว  054-248328
82  วังเหนือ   รพสต.บ้านป่าแขม หมู่ที่ 05 ตำบลวังซ้าย  054-279030
83  วังเหนือ   รพสต.บ้านปงวัง หมู่ที่ 03 ตำบลวังทรายคำ  054-833671, 054-833528
84  เถิน  รพสต.บ้านเด่นแก้ว หมู่ที่ 11 ตำบลล้อมแรด 054-292118 
85 เถิน  รพสต.บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 08 ตำบลแม่วะ  054-294166
86  เถิน   รพสต.บ้านเด่นชัย หมู่ที่ 05 ตำบลแม่วะ  086-4286103
87  เถิน   รพสต.บ้านแม่ปะหลวง หมู่ที่ 01 ตำบลแม่ปะ  054-292883
88  เถิน   รพสต.บ้านท่ามะเกว๋น หมู่ที่ 03 ตำบลแม่ปะ  054-214174
89  เถิน   รพสต.บ้านแม่มอกกลาง หมู่ที่ 02 ตำบลแม่มอก  054-380122
90  เถิน   รพสต.บ้านเด่นอุดม หมู่ที่ 03 ตำบลแม่มอก  054-812019
91  เถิน   รพสต.บ้านสะเลียมหวาน หมู่ที่ 03 ตำบลเวียงมอก  054-241562
92  เถิน   รพสต.บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 07 ตำบลเวียงมอก  054-380128
93  เถิน   รพสต.บ้านหนองหอย หมู่ที่ 08 ตำบลเวียงมอก  054-241504
94  เถิน   รพสต.บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 02 ตำบลนาโป่ง  054-825373
95  เถิน   รพสต.บ้านนาเบี้ยหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลนาโป่ง  054-214173, 086-4286104
96  เถิน   รพสต.บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 02 ตำบลแม่ถอด  054-838541
97  เถิน   รพสต.บ้านแม่ถอด หมู่ที่ 02 ตำบลแม่ถอด (เพิ่มผู้รับผิดชอบ)  -
98  เถิน   รพสต.บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลเถินบุรี  086-4286101
99  เถิน   รพสต.บ้านวังหิน หมู่ที่ 06 ตำบลเถินบุรี  086-4286102
100  เถิน   รพสต.บ้านแม่พุ หมู่ที่ 09 ตำบลเวียงมอก  086-4286108
101  แม่พริก  รพสต.บ้านแม่เชียงรายลุ่ม หมู่ที่ 03 ตำบลแม่พริก 054-837724 
102 แม่พริก   รพสต.บ้านห้วยขี้นก ตำบลแม่พริก หมู่ที่ 07 ตำบลแม่พริก 054-380275
103  แม่พริก   รพสต.บ้านผาปังกลาง หมู่ที่ 03 ตำบลผาปัง 054-837232
104  แม่พริก   รพสต.บ้านแม่ปุ หมู่ที่ 02 ตำบลแม่ปุ 054-359101
105 แม่พริก   รพสต.บ้านต้นธง หมู่ที่ 03 ตำบลแม่ปุ 054-359439
106  แม่พริก  รพสต.บ้านแม่เชียงรายบน หมู่ที่ 04 ตำบลพระบาทวังตวง 054-380267
107  แม่ทะ  รพสต.บ้านน้ำโทกหัวดง หมู่ที่ 04 ตำบลแม่ทะ 054-287379
108  แม่ทะ   รพสต.บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 04 ตำบลนาครัว 054-289455 
109 แม่ทะ   รพสต.บ้านนาคต หมู่ที่ 03 ตำบลป่าตัน  054-289366
110  แม่ทะ   รพสต.บ้านกิ่วหลวง หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านกิ่ว  054-290319
111  แม่ทะ   รพสต.บ้านบอมหลวง หมู่ที่ 01 ตำบลบ้านบอม  054-290244, 086-4315674
112  แม่ทะ   รพสต.บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 01 ตำบลน้ำโจ้  054-346326
113  แม่ทะ   รพสต.บ้านหนอง หมู่ที่ 04 ตำบลน้ำโจ้  054-346172
114  แม่ทะ   รพสต.บ้านใหม่ หมู่ที่ 01 ตำบลดอนไฟ  054-829121
115  แม่ทะ   รพสต.บ้านนากวาง หมู่ที่ 02 ตำบลดอนไฟ  054-828607
116  แม่ทะ   รพสต.บ้านนากวาง หมู่ที่ 02 ตำบลดอนไฟ  -
117  แม่ทะ   รพสต.บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 02 ตำบลหัวเสือ  054-829110
118  แม่ทะ   รพสต.บ้านสามขา หมู่ที่ 06 ตำบลหัวเสือ  086-4207164
119  แม่ทะ   รพสต.บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 05 ตำบลวังเงิน  054-828128
120  แม่ทะ   รพสต.บ้านแม่วะ หมู่ที่ 03 ตำบลสันดอนแก้ว  088-4326424
121 สบปราบ  รพสต.บ้านจัวเหนือ หมู่ที่ 03 ตำบลสมัย  054-344233 
122 สบปราบ   รพสต.บ้านจัวเหนือ หมู่ที่ 03 ตำบลสมัย   (เพิ่มใหม่อีก1คน )  054-383044
123 สบปราบ  รพสต.บ้านแม่กัวะ หมู่ที่ 03ตำบลแม่กัวะ  054-242240
124 สบปราบ   รพสต.บ้านนายาง หมู่ที่ 05 ตำบลนายาง  054-838087
125 สบปราบ   รพสต.บ้านไร่ หมู่ที่ 08 ตำบลนายาง  086-4203936
126 ห้างฉัตร  รพสต.บ้านป่าไคร้ หมู่ที่ 01 ตำบลหนองหล่ม  054-368167
127  ห้างฉัตร   รพสต.บ้านทุ่งหนองขาม หมู่ที่ 06 ตำบลหนองหล่ม  054-822153
128  ห้างฉัตร   รพสต.บ้านเวียงใต้ หมู่ที่ 02 ตำบลเมืองยาว  054-343248
129  ห้างฉัตร   รพสต.บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองยาว  054-343215
130  ห้างฉัตร   รพสต.บ้านสันหลวง หมู่ที่ 03 ตำบลปงยางคก  054-366627
131  ห้างฉัตร   รพสต.บ้านข่วง หมู่ที่ 10 ตำบลปงยางคก  054-367562
132  ห้างฉัตร   รพสต.บ้านยางอ้อย หมู่ที่ 04 ตำบลเวียงตาล  054-339028
133  ห้างฉัตร   รพสต.บ้านห้วยเรียน หมู่ที่ 07 ตำบลเวียงตาล  054-380172
134  ห้างฉัตร   รพสต.บ้านปันเต้า หมู่ที่ 01 ตำบลแม่สัน  054-343621
135  ห้างฉัตร   รพสต.บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 03 ตำบลวอแก้ว  054-368214
136  ห้างฉัตร   PCU ห้างฉัตร  -
137  เมืองปาน  รพสต.บ้านป่าเหว หมู่ที่ 03 ตำบลบ้านขอ  054-364042
138  เมืองปาน   รพสต.บ้านแม่กองบิน หมู่ที่ 06 ตำบลบ้านขอ  054-364237
139  เมืองปาน   รพสต.บ้านทุ่งข่วง หมู่ที่ 02 ตำบลทุ่งกว๋าว  -
140  เมืองปาน   รพสต.บ้านป่าเวียง หมู่ที่ 03 ตำบลทุ่งกว๋าว  086-4205782
141  เมืองปาน   รพสต.บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 02 ตำบลแจ้ซ้อน  054-263223
142  เมืองปาน   รพสต.บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 01 ตำบลแจ้ซ้อน  054-380571, 054-380087
143  เมืองปาน   รพสต.บ้านขาม หมู่ที่ 01 ตำบลหัวเมือง  054-380573
144  เมืองปาน   รพสต.บ้านขาม หมู่ที่ 01 ตำบลหัวเมือง  054-380573
145 เมืองปาน รพสต.บ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 03 ตำบลหัวเมือง 054-380572