สสจ.ลำปาง ขอเชิญชวนชาวสาธารณสุขลำปาง
ทุกท่านร่วม วิ่ง 1 ล้าน 5 แสนก้าว
วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช
17 มีนาคม นี้ในจังหวัดลำปาง
เวลา 17.00 น. ลงทะเบียนในสวนสาธารณณะ หัวแยกหอนาฬิกา
 

อ่านเพิ่มเติม: สสจ.ลำปาง ขอเชิญชวนชาวสาธารณสุขลำปาง ร่วมวิ่ง 1 ล้าน 5 แสนเก้า วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่ - ศิริราช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่า ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดแผนการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

1.หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (5วัน) สำหรับรายใหม่ 3 รุ่น คือ

1.1 รุ่นที่ 29            วันที่   6 - 10  มีนาคม  2560

1.2 รุ่นที่ 30            วันที่ 12 - 16  มิถุนายน 2560

1.3 รุ่นที่ 28            วันที่ 11 - 15  กันยายน 2560

      2. หลักสูตรต่อเนื่องผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (1วัน) 3 รุ่น คือ

2.1    รุ่นที่ 23           วันที่   3  มีนาคม  2560

2.2    รุ่นที่ 24           วันที่   9  มิถุนายน 2560

2.3    รุ่นที่25           วันที่   8  กันยายน 2560

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0 2942 8350

          

ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นกายภาพบำบัดชุมชน ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 30 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Attachments:
Download this file (แม่ฟ้าหลวง477.pdf)แม่ฟ้าหลวง477.pdf[ ]165 kB2016-03-07 10:31

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป (อังกฤษ/จีน)  โดยมีค่าลงทะเบียน หลักสูตรละ 1,500 บาท 

Attachments:
Download this file (สถาบันภาษา ราชภัฏ476.pdf)สถาบันภาษา ราชภัฏ476.pdf[ ]129 kB2016-03-07 10:28

ด้วย สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทยจะจัดฝึกอบรมเรื่อง คีเลชั่นบำบัด ครั้งที่ 15 (Chelation Therapy) ในระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องบุศราคัมบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ

Attachments:
Download this file (สมาคมคีย์เลชั่น475.pdf)สมาคมคีย์เลชั่น475.pdf[ ]380 kB2016-03-07 10:24

ด้วยสถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะยาว (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาเอ็นโดดอนต์ หลักสูตรทันตกรรมประดิษฐ์ และหลักสูตรปริทันตวิทยา ณ สถาบันทันตกรรม

Attachments:
Download this file (สถาบันทันตกรรม473.pdf)สถาบันทันตกรรม473.pdf[ ]179 kB2016-03-07 10:19

ด้วยวิทยาลัยแพทย์และเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวประเทศไทย  ได้กำหนดจัดการการประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2559 ในหัวข้อ "Update in Family Medicine 2016"ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.-1 เม.ย.59

 

Attachments:
Download this file (เชิญ.pdf)เชิญ.pdf[ ]692 kB2016-02-29 09:44

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC