สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่า ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดแผนการอบรม ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังนี้

1.หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (5วัน) สำหรับรายใหม่ 3 รุ่น คือ

1.1 รุ่นที่ 29            วันที่   6 - 10  มีนาคม  2560

1.2 รุ่นที่ 30            วันที่ 12 - 16  มิถุนายน 2560

1.3 รุ่นที่ 28            วันที่ 11 - 15  กันยายน 2560

      2. หลักสูตรต่อเนื่องผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง (1วัน) 3 รุ่น คือ

2.1    รุ่นที่ 23           วันที่   3  มีนาคม  2560

2.2    รุ่นที่ 24           วันที่   9  มิถุนายน 2560

2.3    รุ่นที่25           วันที่   8  กันยายน 2560

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.calendar.ku.ac.th/file/ento.pdf หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0 2942 8350

          

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC