นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมทบทวนการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในผู้ใหญ่ ในเด็กและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาผู้ป่วยวัณโรคของจังหวัดลำปาง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม นพ.สกล-พญ.ชุติมา ชั้น 3 ตึกนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง  เพื่อป้องกันควบคุมโรค ลดการแพร่กระจายเชื้อ ลดอัตราการเสียชีวิต การขาดยา การดื้อยา และการดูแลผู้ป่วยวัณโรค ที่มีโรคร่วม มีปัญหาซับซ้อน  โดยกลุ่มเป้าหมายจำนวน 35 คน ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร ผู้รับผิดชอบงานคลินิกวัณโรคในโรงพยาบาล โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลลำปาง นำโดยนายแพทย์วรพจน์  เหลืองจิรโนทัยและแพทย์หญิงศิริสุข  อุตมา

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมทบทวนการใช้แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค  และ Case Conference

         

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลเกาะคา สนับสนุนทีมวิทยากรให้ความรู้โครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ลดการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดโดยเทศบาลตำบลลำปางหลวง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 จำนวน 200 คน ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก มีความสนใจในเรื่องการดูแล ป้องกัน ตนเองจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง...

    

อ่านเพิ่มเติม: การคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังเรือนจำกลางลำปาง

             สสจ.ลำปาง ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  พมจ.ลำปาง รพ.ลำปาง เครือข่ายผู้ติดเชื้อ และสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย สาขาลำปาง แกนนำเพศศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์  ในวันที่  8  กพ. 60 ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง  เพื่อรณรงค์เกี่ยวกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรคเอดส์ การป้องกันการท้อง  และการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา และอนามัยเจริญพันธ์ และนิทรรศการ  เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงผลการทบของการมีเพศสัมพันธ์   การป้องกัน  และการเตรียมการก่อนวันวาเลนไทน์   ได้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย   และความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม: สสจ.ลำปาง ร่วมกับภาคเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ