สำนักงานสาธารณสุข  จ.ลำปาง    โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ   จัดประชุมคณะทำงานทีมตระหลักรู้สถานการณ์ (SAT)   ครั้งที่  2   ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม ๔ ตึกเก่า  ชั้น ๒  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง    เพื่อให้เกิดระบบการเฝ้าระวัง   และการตอบโต้สถานการณ์ป่วยและภัยสุขภาพ   ที่รวดเร็ว  โดยเนื้อหาการประชุม  มีการนำเสนอสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ  ได้แก่  โรคติดต่อจังหวัดลำปาง  อุบัติเหตุจราจร และเด็กจมน้ำจังหวัดลำปาง   สถานการณ์หมอกควัน  ทีมงานได้กำหนดโรค  และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของจังหวัดลำปาง   เพื่อวางแผนการนำเสนอ  ในการประชุมครั้งต่อไป   นอกจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนะจากประเด็นตรวจราชการ    ร่างแนวทางการดำเนินงาน SAT ของ จังหวัดลำปาง    การ เตรียมการศึกษาดูงาน SAT ศูนย์ระบาดวิทยาและข่าวกรอง  สคร.1 วันที่  10  มีนาคม  2560

 
 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ