ทีมงานตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ. ควบคุมโรคไม่ติดต่อ. อนามัยและสิ่งแวดล้อม. สุภาพจิตและยาเสพติด   และคบส.  จำนวน 11 คน  ดูงานการดำเนินงาน SAT ที่ศูนย์ระบาดวิทยา และข่าวกรอง.  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เพื่อเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังโรค/ภัยสุขภาพ แหล่งข้อมูลในการเฝ้าระวัง  การประมวลข่าว  เพื่อนำไปสู่การป้องกัน  การพยาการณ์โรค และถ้ามีเหตุการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้น  สามารถนำเสนอผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC)  เพื่อตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันถ่วงที   ซึ่งความรู้ที่ได้รับ  คณะทำงานจะได้นำไปกำหนดและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องบริบท และโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางต่อไป   ต้องขอขอบคุณทีมงานศูนย์ระบาดวิทยาและข่าวกรอง เป็นอย่างยิ่ง

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ