คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของคณะฯ เพื่อให้บุคคลภายนอกทั้งในระดับ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการอื่นได้รับทราบ  โดยสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าว ได้ที่เว็บไซต์ http://www.dent.nu.ac.th/dentnews/index.aspx   และ http://www.dent.nu.ac.th/bio_dept/bio_dept.aspx

ด้วย ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2559 โดยจัดร่วมกับราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย เรื่อง Expanding Knowledge for Better Dental Practices ในวันที่ 14-15 กันยายน 2559 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.  ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบ

ด้วย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้กำหนดกจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "เสริมกระดูกให้กับฟันเทียมและรากฟันเทียม" ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักบริการวิชาการ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   หากทันตแพทย์ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/

หากทันตแพทย์ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามหนังสือที่แนบ หรือ http://www.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ