กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ  ทีมผู้จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร  โดยมี นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาภรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และได้ให้แนวทางการจัดการเชิงระบบแก่ทีมผู้จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง System manager จังหวัดลำปาง อีกทั้งมีวิทยากรร่วมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 2 ท่านคือ ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ และ นพ.พิสุทธิ์ ขื่นจงกลกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สคร.3 จ.นครสวรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมผู้จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง System manager เข้าใจในบทบาท และมีการจัดการเชิงระบบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในการลดอัตราป่วย ตายและภาวะแทรกซ้อน

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ ข้างล่างนี้

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดการประชุมการจัดทำข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM/HT/COPD/CKD) จังหวัดลำปาง ปี 2559   ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยมีอายุรแพทย์จากโรงพยาบาลลำปาง ,โรงพยาบาลเกาะคา, โรงพยาบาลเถิน, แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง,Case Manager DM, HT , CKD , COPD, ของโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม จัดทำข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการคลินิก NCDคุณภาพ ที่มีการเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางการดูแลระดับประเทศมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงพยาบาลชุมชนและรพ.สต.ทุกแห่งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งเครือข่าย  รวมถึงมีการส่งต่อได้ถูกต้องเหมาะสม

 

วันที่พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลลำปาง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Senile Cataract ปี 2559 ณ ห้องประชุมเล็ก 1 ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภัคดี โรงพยาบาลลำปาง โครงการดังกล่าวเน้นการเข้าถึงบริการผ่าตัดของกลุ่มผู้ป่วย และลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัดต้อกระจกในผู้สูงอายุ ได้มีการรายงานผลการดำเนินการในปี 2559 และชี้แจงวางแผนการดำเนินงานในปี 2560 โดยมีผู้รับผิดชอบงานด้านจักษุวิทยา  ในโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 12 แห่ง และ ผู้รับผิดชอบงานด้านจักษุของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วมการประชุมฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 นางสาวพรรณนิภา บุญกล้า นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในการเปิดการประชุม“ถอดบทเรียนการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดลำปาง ปี 2559” ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรงเอเชียลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น Case manager โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จากโรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดลำปาง ตัวแทน รพสต. และ ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง โดยจังหวัดลำปางมีการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันควบคุม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดระบบสนับสนุนโดยเฉพาะระบบข้อมูลสำหรับบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทุกระดับเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)เป้าหมายคือการลดปัจจัยเสี่ยง และลดโรควิถีชีวิตในประชาชน จึงได้มาการถอดบทเรียนการดำเนินงานในปี 2559 และจัดทำแผนพัฒนา ในปี 2560

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประชุม

 

 

 

Attachments:
Download this file (ckd 1.2.pdf)CKD 1.2[ ]2433 kB2016-08-09 14:48
Download this file (CKD Clinic LPH_edited 27กค59ดวงสุดา.pdf)CKD Clinic LPH_edited [ ]5131 kB2016-08-09 14:49
Download this file (CKD นพ.พันธพงศ์.pdf)สไลด์ นพ.พันธพงศ์[ ]3727 kB2016-08-09 14:50
Download this file (ckd1.3.pdf)ckd1.3[ ]2631 kB2016-08-09 14:50
Download this file (ckd1.4 (1).pdf)CKD 1.4[ ]1999 kB2016-08-09 14:52
Download this file (exercise CKD.pdf)exercise CKD[ ]863 kB2016-08-09 14:52
Download this file (การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต.pdf)การใช้ยาในผู้ป่วยโรคไต[ ]5998 kB2016-08-09 14:53
Download this file (โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไต.pdf)โภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไต[ ]10324 kB2016-08-09 14:53

 

         นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้จัดการโรคติดต่อเรื้อรัง (System manager ) จังหวัดลำปาง ปี 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา โรงแรมเวียงลคอร  ได้รับความกรุณา จาก นพ.อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  อาจารย์อุบลรัตน์ นฤพนธิ์จิรกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ)    และอาจารย์ จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ มาตรการที่ใช้ให้เหมาะสมกับปัญหา และบทบาทในการเป็น System manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC