กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ  ทีมผู้จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องเบญจรงค์ โรงแรมเวียงลคอร  โดยมี นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาภรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม และได้ให้แนวทางการจัดการเชิงระบบแก่ทีมผู้จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง System manager จังหวัดลำปาง อีกทั้งมีวิทยากรร่วมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 2 ท่านคือ ผศ.ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ และ นพ.พิสุทธิ์ ขื่นจงกลกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สคร.3 จ.นครสวรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมผู้จัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง System manager เข้าใจในบทบาท และมีการจัดการเชิงระบบของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในการลดอัตราป่วย ตายและภาวะแทรกซ้อน

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมได้ ข้างล่างนี้

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC