นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดอบรมหลักสูตร นวดเพื่อสุขภาพ ซึ่งได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการนวดเพื่อสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีความกินดี อยู่ดี ภายใต้ทรัพยากรและวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่น โดยการอบรมหลักสูตร การนวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ จัดขึ้นในระหว่างระหว่างวันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 23 คน

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ OSSC