ตามประกาศ จังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น จึงขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามที่แนบมาด้วยนี้

Attachments:
Download this file (ประกาศ.pdf)ประกาศ.pdf[ ]461 kB2017-03-10 12:59

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์60

Attachments:
Download this file (สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์60.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์60[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์60]1163 kB2017-03-02 13:15

                 จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

1.ยา  Enalapril maleate 5 mg tablet  จำนวน 10,375,000เม็ด

2.ยา  Hydralazine hydrochloride 25 mg tablet จำนวน  2,750,500  เม็ด

3. Sodium chloride 0.9 %injection 100 ml จำนวน 339,120หน่วย

4. Sodium chloride 0.9 %injection 1000 ml จำนวน 175,770 หน่วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpho.go.th. หรือ www.gprocurement.go. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข..๐๕๔-๓๒๓๕๓๓. ในวันและเวลาราชการ

Attachments:
Download this file (spec hydralazine60.pdf)spec hydralazine60.pdf[ ]1334 kB2017-02-15 17:43
Download this file (spec NaCl1000ml60.pdf)spec NaCl1000ml60.pdf[ ]966 kB2017-02-15 17:44
Download this file (spec NaCl100ml60.pdf)spec NaCl100ml60.pdf[ ]956 kB2017-02-15 17:44
Download this file (specEnalapril60.pdf)specEnalapril60.pdf[ ]1605 kB2017-02-15 17:43
Download this file (ประกาศประกวดซื้อยา4รายการ60.pdf)ประกาศประกวดซื้อยา4รายการ60.pdf[ ]142 kB2017-02-15 17:42
Download this file (ราคากลางยา4รายการ60.pdf)ราคากลางยา4รายการ60.pdf[ ]521 kB2017-02-15 17:44
Download this file (เอกสารประกวดราคาซื้อยา4รายการ60.pdf)เอกสารประกวดราคาซื้อยา4รายการ60.pdf[ ]694 kB2017-02-16 14:19

จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

1.ยา  Enalapril maleate 5 mg tablet  จำนวน 10,375,000เม็ด

2.ยา  Hydralazine hydrochloride 25 mg tablet จำนวน  2,750,500  เม็ด

3. Sodium chloride 0.9 %injection 100 ml จำนวน 339,120หน่วย

4. Sodium chloride 0.9 %injection 1000 ml จำนวน 175,770 หน่วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpho.go.th. หรือ www.gprocurement.go. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข..๐๕๔-๓๒๓๕๓๓. ในวันและเวลาราชการ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

Attachments:
Download this file (สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม60.pdf)สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560[สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560]1050 kB2017-02-01 13:53

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

Attachments:
Download this file (แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง[แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง]2466 kB2017-01-31 09:53

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ