จังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

1.ยา  Enalapril maleate 5 mg tablet  จำนวน 10,375,000เม็ด

2.ยา  Hydralazine hydrochloride 25 mg tablet จำนวน  2,750,500  เม็ด

3. Sodium chloride 0.9 %injection 100 ml จำนวน 339,120หน่วย

4. Sodium chloride 0.9 %injection 1000 ml จำนวน 175,770 หน่วย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpho.go.th. หรือ www.gprocurement.go. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข..๐๕๔-๓๒๓๕๓๓. ในวันและเวลาราชการ

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ