การประชุมประสานติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  จังหวัดลำปาง

 

 

 

แนวทางการดำเนินงาน

1. มีกลไกการบริหารจัดการในการพัฒนา Service Plan ในภาพรวมและรายสาขา  มี Focal Point ในระดับจังหวัด

2. มีข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ  และบริการในแต่ละสาขา  เพื่อการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

3. มีการวางแผนบริการ

4. มีการพัฒนาเชิงระบบ DHS

5. ใช้ Service plan ในการนำเสนองบลงทุนรายปีและระยะยาว

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ