วันที่  24  กุมภาพันธ์  2559  นายแพทย์นิพนธ์  เฉลิมพันธ์ชัย  เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการ  Service  Plan  สาขาอายุรกรรม  ( Sepsis ) จังหวัดลำปาง

 

 

 

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ