วันที่  24  กุมภาพันธ์  2559  ทีมวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ได้ติดตามการดำเนินงานทีมขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภองาว  เรื่อง  ระบบการดูแลผู้สูงอายุอำเภองาว  จังหวัดลำปาง

 

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ