วันที่ 20 มีนาคม  2559 นายศิริชัย ภัทรนุธาพร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวัน อสม.แห่งชาติ  จังหวัดลำปาง

ณ ที่ทำการสมาคม อสม.จังหวัดลำปาง  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง กิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่ให้กับ อสม.ดีเด่น จังหวัดลำปาง  

การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก การรณรงค์ลดหวานมันเค็ม  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

ทรัพยากรสาธารณสุข

การขออนุญาตประกอบด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพ